Актуелно


Денес одржав кратка презентација на услугите кои ги нуди ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина "13 Ноември"- Скопје, на возрасна популација , корисници на услуги на НВО Сумнал-Скопје и тоа .

Учесниците добија можност, да се запознаат со конкретните болнички услуги кои ги нуди нашата установа од страна на мултидисциплинарниот тим:
-услугите на специјалистичко –консултативната амбуланта;
-домот Мајка Тереза во Злокуќани-како социјална установа ;


ICE Краков Конгрес Центар - Работилница за употреба на компресивна терапијаРаботилница за употреба на компресивна терапија индицирана за венска инсуфициенција со користење на Rosidal sys на Lohmann&Rauscher.