ТИМ

 

Директор

Д-р Салија Љатиф Петрушовска
Директор на ЈЗУ Геронтолошки Завод „13 Ноември“ - Скопје

Раководители

Д-р Марија Дачевска
Раководител на Геријатрија
Д-р Лидија Ветерова Миљковиќ
Раководител на Хоспис Сју Рајдер - Скопје
Д-р Евангелос Пападимитриу
Раководител на Хоспис Сју Рајдер – Битола
Дејан Петров
Раководител на Оддел Мајка Тереза

Доктори

Медицински сестри

Весна Крстевска
Главна медицинска сестра
Весна Попов
Одговорна мед. сестра во аптека
Сузана Толевска
Одделенска мед. сестра
Хилде С.Арсеновска
Одделенска мед. сестра
Даниела Цветковска
Одделенска мед. сестра
Маре Спасевска
Одделенска мед. сестра
Мирјана Стојановска
Одделенска мед. сестра
Емилија Трајковска
Одделенска мед. сестра
Имишти Заиде
Одделенска мед. сестра
Јоана Гаковска
Одделенска мед. сестра
Маре Поповска
Оддел. сестра за декубити
Фанче Василевска
Медицинска сестра
Радмила Илиевска
Медицинска сестра
Биљана Апостоловска
Медицинска сестра
Биљана Тодоровска
Медицинска сестра
Коца Јоновска
Медицинска сестра
Лиљана Ибановска
Медицинска сестра
Мери Ристевска
Медицинска сестра
Марија Најданова
Медицинска сестра
Наташа Јаневска
Медицинска сестра
Полонца Николовска
Медицинска сестра
Љупка Николовска
Медицинска сестра
Наташа Каровска
Медицинска сестра
Аида Медиќ
Медицинска сестра
Бранка Цветкоска
Медицинска сестра
Валентина Ставрева
Медицинска сестра
Весна И.Силјановска
Медицинска сестра
Весна Ивковиќ
Медицинска сестра
Гордана Ѓоневска
Медицинска сестра
Драгиша Ивановиќ
Медицински техничар
Зорка Буреска
Медицинска сестра
Ивона Богоевска
Медицинска сестра
Ирена Наумовска
Медицинска сестра
Лилјана Јовановска
Медицинска сестра
Николина Антевска
Медицинска сестра
Нуртен Ахмети
Медицинска сестра
Олга Урумова
Медицинска сестра
Силвана Петровска
Медицинска сестра
Стана Јовановска
Медицинска сестра
Трајана Миниќ
Медицинска сестра
Џезаир Аслани
Медицински техничар
Шејла Муше
Медицинска сестра
Аземи Ваљдете
Медицинска сестра
Анита Велкова
Медицинска сестра
Благородна М.Ѓорѓиевска
Медицинска сестра
Валентина Величковска
Медицинска сестра
Валентина Илковска
Медицинска сестра
Ирена М. Дојчиновска
Медицинска сестра
Катерина Николовска
Медицинска сестра
Марија Јовчевска
Медицинска сестра
Нериман Дураку
Медицинска сестра
Николина Занева
Медицинска сестра
Семине Бериша
Медицинска сестра
Силвија Боневска
Медицинска сестра
Снежана Мартиновска
Медицинска сестра
Шакир Калис
Медицински техничар

Негувателки

Билјана Трајковска
Негувателка
Валентина Силјанавска
Негувателка
Велика Ивановска
Негувателка
Виолета Трпевска
Негувателка
Гордана Маркоска
Негувателка
Горица Иваноска
Негувателка
Зинета Клапија
Негувателка
Зорица Ицковска
Негувателка
Јагода Арсова
Негувателка
Лилјана Петровска
Негувателка
Лилјана Пецановска
Негувателка
Магда Савовиќ
Негувателка
Живка Ристовска
Негувателка
Савица Милосова
Негувателка
Светлана Велковска
Негувателка
Славица Дичова
Негувателка
Славица Наумовска
Негувателка
Весна Кундакова
Негувателка
Даница Петровска
Негувателка
Драга Кежаровска
Негувателка
Јованка Илиевска
Негувателка
Стоја Неделковска
Негувателка

Хигиеничари

Лидија Стојмановска
Хигиеничар
Анкица Стефановска
Хигиеничар
Даниела Сотировска
Хигиеничар
Жаклина Костовска
Хигиеничар
Зора Поповска
Хигиеничар
Милка Бандевска
Хигиеничар
Валентина Прличкова
Хигиеничар
Шезает Усеин
Хигиеничар
Божа Димитрова
Хигиеничар
Весела Ристеска
Хигиеничар
Ганимет Дервишај
Хигиеничар
Елизабета Ристовиќ
Хигиеничар
Мирјана Јовевска
Хигиеничар
Мирјана Стојановска
Хигиеничар

Лабораторија

Јанула Утковска
Лепа Здравева
Савица Петровска
Славица Маневска
-->

Администрација

Олгица Крстевска
Раководител на финансии
Виолета Петревска
Администратор