Организациона поставеност на ЈЗУ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ГЕРИЈАТРИСКА И ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА

 

Оддел Геријатрија

  • единица за интензивна нега и постинтензивна нега
  • единица за хронично болни
  • единица за специјалистичко-консултативни кабинети

Оддел Сју Рајдер-Скопје и Сју Рајдер-Битола

  • хоспис за палијативна нега

Објект Мајка Тереза

  • дом за стари лица